National TU Dnipro Polytechnic — Compliance with the Time
book.png


  pdf-icon.png

ББК 22.3я72

Г41

УДК 53(075.4)

Рекомендовано Мiнiстерством освiти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів напряму «Гірництво» вищих навчальних закладів (лист №14/18-Г-4 від 08.01.2009р.)

Рецензенти: д-р фіз.-мат. наук, проф. Є.Д.Солдатова (Дніпропетровський національний університет), д-р фіз.-мат. наук, проф. Є.Г.Попов (Дніпропетровський державний агроуніверситет), канд. фіз.-мат. наук, проф. Б.М.Дікарев (Придніпровська державна академія будівництва і архітектури)

Автори: Гаркуша І.П. – канд.. фіз.-мат. наук, професор (загальна редакція, розділи 1, 6) , Курінний В.П. – канд. техн. наук, професор (розділи 3, 4), Мостіпан Л.Ф. – канд. техн. наук, доцент (розділи 2, 5.)

Гаркуша І.П., Курінний В.П., Мостіпан Л.Ф.

Г41 Фізика.. Навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів. - Дніпропетровськ: ДВНЗ «НГУ», 2011. -175с.

ISBN 978-966-350-135-2

Наведена робоча програма дисципліни «Фізика», відповідно до якої надані основні закони і формули, загальні методичні рекомендації, приклади розв’язування задач, контрольні запитання з відповідями та задачі для самостійного розв’язання. Містить довідкові фізичні таблиці та деякі необхідні відомості з математики.

Призначений для бакалаврів галузі знань 0503 «Розробка родовищ корисних копалин» при вивченні нормативної дисципліни природничонаукового циклу «Фізика» з метою застосування знань для розв’язання практичних завдань.

Може бути корисним студентам інших технічних напрямів підготовки, а також викладачам вищих навчальних закладів під час проведення семінарських занять з дисципліни «Фізика» та укладання індивідуальних завдань для студентів денної та заочної форми навчання.

ISBN 978-966-350-135-2

І.П.Гаркуша, В.П.Курінний, Л.Ф.Мостіпан, 2011

Національний гірничий університет 2011

  
© 2006-2019 Інформація про сайт