Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Кафедра фізики забезпечує викладання курсу „Фізика” для студентів усіх технічних спеціальностей гірничого університету.

Сьогодні навчальний процес на кафедрі забезпечують 3 професора, 5 доцентів, 5 старших викладачів,  лекційний демонстротор, 4 старших лаборанта.

sotrudniki_2018

На кафедрі у 2018 році працюють: завідувач кафедри, канд. фіз.мат. наук, професор І.П.Гаркуша, доктор техн. наук, професор В.П.Курінний, канд. фіз.мат. наук, професор М.О.Певзнер; кандидати фіз.мат. наук, доценти: І.Барташевська, Т.Є.Воронко,  А.С.Зайцев, А.О.Остапенко, Є.О.Якунін; старші викладачі: М.О.Журавльов, Н.Л.Курнат, В.М.Мандрікевич, Т.В.Морозова, А.В.Подляцька;  провідний інженер Н.Г.Янченко; старші лаборанти: М.К.Журавльов, Л.Г.Каменська, Т.В.Тютюнник, Л.В.Хлестун.

Всі викладачі кафедри мають базову університетську освіту і є фізиками за фахом.

Чисельність та якісний склад науково-педагогічних працівників відповідає чинним вимогам і забезпечує підготовку фахівців.

У складі кафедри діють 7 навчальних лабораторій, предметна аудиторія, кабінет лекційних демонстрацій, науково-дослідна лабораторія.

З 1991 р. кафедру очолює Ігор Павлович Гаркуша, канд.фіз.-мат. наук (1965), професор (1997). Авторитет кафедри та власна педагогічна майстерність дозволили йому протягом багатьох років представляти регіон у Науково-методичній Раді з фізики Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти СРСР, а у 90 роки – у Комісії з фізики Міністерства освіти і науки України. У всеукраїнському конкурсі серед викладачів вищої школи він здобув перемогу та отримав звання Соросівського доцента (1997). Наукові дослідження І.П.Гаркуші пов’язані з кінетичною теорією фазових перетворень. Він є автором понад 120 друкованих робіт.

У 1990-ті роки І.П.Гаркуша ініціює роботи зі створення нового покоління учбової літератури з фізики для вищої школи. Ця кропітка науково-методична робота завершується виданням цілої низки нових за змістом навчальних посібників для вступників до ВНЗ та студентів інженерно-технічних і педагогічних спеціальностей:

І.П.Гаркуша, В.П.Курінний, М.Ш.Певзнер, за загальною редакцією І.П.Гаркуші, – „Збірник задач з фізики”, К.: Вища шк., 1995. – 334 с.;

І.П.Гаркуша „Вступ до інструментальної оптики”,– Дніпропетровськ, НГА, 2002 – 212 с;

І.П.Гаркуша, І.Т.Горбачук, В.П.Курінний, І.М.Кучерук, М.Ш.Певзнер. За редакцією проф.. І.П.Гаркуші, „Загальний курс фізики. Збірник задач” 1-е видання – К.:Техніка, 2003.– 560с.; 2-е видання – К.:Техніка, 2004.– 560с;

Збірник складений відповідно до діючої програми загального курсу фізики для фізичних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів, а також переважної більшості спеціальностей вищих технічних навчальних закладів. Він містить близько 2200 задач з усіх розділів курсу, які мають широкий діапазон рівня складності. Відповіді до найбільш складних задач супроводжуються вказівками та розв’язками. Обсяг відповідей становить майже третину загального обсягу збірника. Це дає змогу використовувати його для самостійної роботи студентів і може надавати методичну допомогу викладачам.

Різноманітний за змістом та рівнем складності набір задач дозволяє використовувати збірник також при вивченні загального курсу фізики у вузах з підвищеним об’ємом викладання фізики. Збірник призначений для студентів вищих технічних навчальних закладів та фізичних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. Тираж 1-е видання: 13 000 прим, 2-е видання : 13 000 прим. Навчальний посібник «Загальний курс фізики. Збірник задач» був удостоєний Грамоти Комітету із свободи слова та інформації Верховної Ради України.

О. І. Лютий, С.Є Поповченко “Строение Земли и геологические процессы в свете релаксации упругой энергии вещества недр”. Д. НГУ. 2005.

І.П.Гаркуша, З.П.Мокляк, Ю.О.Буслов „Фізика. Задачі з розв’язаннями” – Дніпропетровськ, НГУ, 2007.– 327 с. Посібник являє собою збірник задач з розв’язаннями з усіх розділів програми курсу фізики для середніх шкіл. Кожному параграфу передують короткі теоретичні відомості та основні формули. Наведені розв’язання біля 450 задач, ще 150 задач дані для самостійного розв’язання. Рекомендований учням середніх шкіл, ліцеїв, коледжів і гімназій як додатковий матеріал для успішного вивчення фізики, особам, які готуються до вступних іспитів у вузи. Надає методичну допомогу вчителям фізики середніх загальноосвітніх шкіл.

І.П.Гаркуша, В.П.Курінний, Л.Ф.Мостіпан, „Фізика” – Дніпропетровськ, НГУ, 2009, 2011 – 175 с.

И.П. Гаркуша. Элементы физики полупроводников : учеб пособие:– Д.: Национальный горный университет, 2012.– 74 с. – (Библиотека иностранного студента).

І.П.Гаркуша, В.П.Курінний. Фізика. Навчальний посібник у 7 частинах.

Ч.1. Механіка. Д. НГУ, 2011. – 128 с.

Ч.2. Молекулярна фізика та термодинаміка. Д. НГУ, 2012. – 96 с.

Ч. 3. Електрика і магнетизм. Д.,НГУ, 2018. – 165 с. -

Ч. 4. Коливання і хвилі. Д. НГУ, 2018. – 93 с.

Ч. 5. Волновая оптика. – Д. НГУ, 2015. – 58 с.

Ч. 6. Квантовая физика.: – Д. НГУ, 2016. – 92 с.

Ч. 7. Фізика атомного ядра і елементарних частинок - Д. НГУ, 2017. - 64 с.

О.І.Лютий, Л.М.Глушко, А.О.Остапенко Елементи статистичної термодинаміки в курсі фізики – Д. Національний гірничий університет, 2011. – 197 с. – Рос мовою.

М.Ш. Певзнер. Основи теорії відносності: навч. пос. Д. : ДВНЗ «Національний гірничий університет. », 2013. – 134с.

Певзнер М.Ш. Колебания (англ.)……………

I.Garkusha, V.Kurinnoy, L.Mostipan, M.Pevzner. Physical Fundamentals of Mechanics. (Text) Training manual, –D. National Technical University “Dnipro Polytechnic” –2018.–32p. Recommended by the Scientific Council of the National Technical University "Dnipro Polytechnic" for foreign students of technical directions of training

Гаркуша И.П. Лекционные демонстрации по физике: учебное пособие: – Д.: Национальный технический университет «Днепровская политехника», 2018. – 162 с.

У теперішній час на кафедрі фізики традиційно приділяється значна увага виконанню робіт з фундаментальних питань фізики. Коло наукових досліджень досить широке.

Тематика досліджень докт. техн.. наук, професора В. П. Курінного стосується найактуальніших питань гірничої науки – руйнування і знеміцнення гірських порід під час вибуху; дослідження процесів, що протікають під час руйнування гірських порід в ударних хвилях, у динамічному і статичному полі напружень; обґрунтування детонаційних параметрів вибухових речовин, які найбільш ефективно руйнують і знеміцнюють породу; обґрунтування конструкцій свердловинних зарядів для руйнування гірських порід у залежності від їхніх властивостей. Роботи В. П. Курінного опубліковані у відомих наукових виданнях, ним були зроблені доповіді на багатьох спеціалізованих форумах (у тому числі міжнародних).

Доктор техн. наук В.П.Курінний провів теоретичне обґрунтування розробки нових вибухових речовин для ефективного їх використання у цивільній і військовій галузях.

В.П. Курінний прийняв участь у роботі « Створення технологій для фізико-хімічної переробки твердого ракетного палива» та був удостоєний Державної премії України 2014 року в галузі науки і техніки.

Проф. М. Ш. Певзнер проводить дослідження в галузі квантової теорії поля, що пов’ язані з аксіоматичним підходом у квантовій теорії, які дозволили виявити оптимальний простір так званих основних функцій у цій теорії. Це дає можливість установити високоенергетичну асимптотику амплітуд низки процесів у теорії сильної взаємодії.

У процесі виконання робіт М.Ш.Певзнер підтримував зв’язок із такими провідними в світі науковими центрами, як Інститут теоретичної фізики АН УРСР ім. М. М. Боголюбова, Фізико-технічний інститут АН УРСР. М. Ш. Певзнером була встановлена можливість динамічного виникнення маси у частинок напівцілого спіну, що виявилося, з одного боку, важливим з точки зору пояснення механізму пояснення мас у частинок взагалі, а з іншого – перспективним з точки зору застосування методів квантової теорії поля у фізиці конденсованого стану.

До кола задач, що вирішуються науковцями кафедри, слід віднести також дослідження низькотемпературної плазми вуглеводневого полум’я, що горить при низькому тиску (доценти Барташевська Л.М., Зайцев А.С.), вплив лазерного оплавлення на структуру та властивості сплавів (доцент Якунін Є.О.), одержання рівняння стану реального газу на базі уявлень статистичної термодинаміки, підривання свердловинних зарядів на викид (ст.викладач Мандрікевич В.М.) та ін.
© 2006-2018 Інформація про сайт