Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
КУРІННИЙ ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ

КУРІННИЙ ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ

Заступник завідуючого кафедрою, професор

Доктор технічних наук

Спеціалізація – Теоретична фізика

Контакти: корпус 2, ауд. 34, тел. (056) 744-61-87

Загальні данні Публікації Матеріали курсу Видання Наукові інтереси

Закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю "Теоретична фізика" у 1969 р.

На кафедра фізики працює з 1971 року. У 1998 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук. У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук. Викладає дисципліну: "Фізика".

Загальна кількість наукових робіт понад 70, науково-методичних – 46, з них 1 монографія, 4 навчальних посібника з грифом МОН.

Напрямок наукових досліджень: ударні хвилі, газодинаміка, термодинаміка, руйнування гірських порід вибухом

Гаркуша И.П. Исследование распространения ударных волн в пористых сре-дах / И.П. Гаркуша, В.П. Куринной, В.Н. Мандрикевич // Деформирование и разрушение материалов : 23-я междунар. научн.-школа им. акад. Христиано-вича (23-29 сент. 2013 г., Алушта) – Алушта, 2013. – С. 178 - 181.

Гаркуша И.П. Оценка давления для образования ударной волны в газе / И.П. Гаркуша, В.П. Куринной // Сучасні технології ведення буровибухових робіт, їх економічна ефективність і техногенна безпека, ХІІ міжнародна науково-технічна конференція, Кременчук-Бургас 2013 – Кременчук-Бургас, 2013. – С. 75 - 77.

Куринной В.П. Теоретические модели в исследовании взрывного разрушения горнах по-род. / В.П.Куринной, В.А. Никифорова// // Геотехническая механика. – Днепропетровск: ИГТМ НАН Украины, 2012- Вып. 104- С. 126 – 135.

Куринной В.П. Кластерно-иерархическая структура, как проявление масштабного эффек-та прочности геомеханических систем. / Паламарчук Т.А. , Яланский А.А., Бобро Н.Т., Куринной В.П.// // Геотехническая механика. – Днепропетровск: ИГТМ НАН Украины, 2012- Вып. 107- С. 189 – 193.

Куринний В.П. Теоретичні дослідження фізичних процесів в гірських породах, що проті-кають при розповсюдженні в них ударних хвиль. / В.П. Курінний, І.П. Гаркуша // Геотех-ническая механика. – Днепропетровск: ИГТМ НАН Украины, 2012- Вып. 97- С. 151 – 155.

Куринной В.П. Уравнение адиабаты для продуктов детонации взрывчатых веществ и про-дуктов взрыва с добавками / В.П. Куринной, И.П. Гаркуша // // Геотехническая механика. – Днепропетровск: ИГТМ НАН Украины, 2012- Вып. 104- С. 112 – 119.

Куринной В.П. Расчет коэффициентов в уравнении Тэта для многокомпонентных конден-сированных сред /Гаркуша И.П., Куринной В.П., Мандрикевич В.Н., Усик И.И. // Сучасні ресурсозберігаючі технології гірничого виробництва. – Кременчук: МОНУ КДПУ, 2012.- №10 С. 52-59.

Куринной В.П. Оценка параметров УВ в пористих породах. / Куринной В.П., Гаркуша И.П.,Усик И.И., Мандрикевич В.Н. // // Геотехническая механика. – Днепропетровск: ИГТМ НАН Украины, 2012- Вып. 105- С. 240 - 244

Куринной В.П. К вопросу изучения детонации взрывчатых веществ с добавками / В.П. Куринной // Геотехническая механика. - Днепропетровск: ИГТМ НАН Украины, 2010. - Вып. 86. - С. 255-257.

Куринной В.П. Теоретические исследования особенностей разрушения негабаритов накладными зарядами / В.П. Куринной // Геотехническая механика. - Днепропетровск: ИГТМ НАН Украины, 2010. - Вып. 87. - С. 236-240.

Куринной В.П. Исследование процессов разупрочнения горных пород при взрыве зарядов с инертными промежутками / В.П. Куринной, И.П. Гаркуша, Л.В. Прохорец // Геотехническая механика. - Днепропетровск: ИГТМ НАН Украины, 2010. - Вып. 89. - С. 109-113.

Курінний В.П. Дослідження закономірностей протікання фізичних процесів в зарядній порожнині в породному масиві при вибусі вибухових речовин / В.П. Курінний // Науковий вісник НГУ. - Дніпропетровськ, 2010. - №7-8. - С. 50-55.

Куринной В.П. Исследование процесса разрушения горных пород в зависимости от параметров ударных волн / В.П. Куринной // Вісті Донецького гірничого інституту. - 2010. - № 2. - С. 168-172.

Куринной В.П. Обоснование выбора параметров зарядов взрывчатых веществ для разрушения горных пород с различной структурой / В.П. Куринной, И.П. Гаркуша // Геотехническая механика. - Днепропетровск: ИГТМ НАН Украины, 2010. - Вып. 91. - С. 151-158.

Куринной В.П. Исследование влияния воздействия взрыва на начальную стадию трещинообразования в горных породах / В.П. Куринной // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер36. Куринной В.П. Определение давления, необходимого для возбуждения ударных волн в горных породах /

В.П. Куринной, И.П. Гаркуша // «Деформация и разрушение материалов с дефектами и динамические явления в горных породах и выработках». Материалы XX международной научной школы им. академика С.А. Христиановича. - Симферополь: Таврический нац. ун-т, 2010. - С. 196-199.

Куринной В.П. Теоретические аспекты взрывного разрушения грунта цилиндрическими зарядами взрывчатых веществ / В.П. Куринной // Труды Междунар. научн.-прак. конференции «Форум горняков». - Дніпропетровськ, НГУ. - 2010 - С. 49-55.

В.П. Куринной, И.П. Гаркуша, Л.В. Прохорец Исследование процессов разупрочнения горных пород при взрыве зарядов с инертными промежутками / // Геотехническая механика. - Днепропетровск: ИГТМ НАН Украины, 2010. - Вып. 89. - С. 109-113.

Куринной В.П. Гаркуша И.П. Обоснование выбора параметров зарядов взрывчатых веществ для разрушения горных пород с различной структурой / Геотехническая механика. - Днепропетровск: ИГТМ НАН Украины, 2010. - Вып. 91. - С. 151-158.

Определение давления, необходимого для возбуждения ударных волн в горных породах / В.П. Куринной, И.П. Гаркуша // «Деформация и разрушение материалов с дефектами и динамические явления в горных породах и выработках». Материалы XX международной научной школы им. академика С.А. Христиановича. - Симферополь: Таврический нац. ун-т, 2010. - С. 196-199.
pdf.png
Фізика. Навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів

Гаркуша И.П. Физика. Ч.3. Постоянный ток : навч. посіб. для студ. гірн. спец. вищ. навч. закл. / И.П. Гаркуша, В.П. Куринной ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2013. – 74 с.

Гаркуша И.П. Физика. Ч.3. Электростатика : навч. посіб. для студ. гірн. спец. вищ. навч. закл. / И.П. Гаркуша, В.П. Куринной ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2013. – 70 с.

Гаркуша И.П. Ч. 1. Механика. Учебное пособие / И.П. Гаркуша, В.П. Куринной – Д. : ДВНЗ «НГУ», 2011 . – 129 с.

Гаркуша И.П. Ч. 2. Молекулярная физика и термо-динамика. Учебное пособие / И.П. Гаркуша, В.П. Куринной – Д. : ДВНЗ «НГУ», 2012 . – 96 с.

Гаркуша І.П. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Видання 3-тє, випр.. та доповн. / І.П. Гаркуша, В.П.Курінний, Л.Ф.Мостіпан – Д. : ДВНЗ «НГУ», 2011 . – 175 с.

Гаркуша И.П., Куринной В.П. Физика. Ч. 1. Механика. Учебное пособие: – Д. Нацио-нальный горный университет, 2011. – 129 с.

І.П.Гаркуша, В.П.Курінний, Л.Ф.Мостіпан. Фізика.: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Видання 3-тє, випр.. та доповн. – Д. : Національній гірничий університет. 2011. - 175 с.

Ударні хвилі, газодинаміка, термодинаміка, руйнування гірських порід вибухом

© 2006-2019 Інформація про сайт