Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Кафедра сьогодні

Кафедра фізики забезпечує викладання курсу „Фізика” для студентів усіх технічних спеціальностей університету, а також викладання курсу «Основи інженерних знань» на гуманітарних напрямках університету. 

Сьогодні навчальний процес на кафедрі забезпечують 2 професора, 4 доцента, 3 старших викладача,  4 старших лаборанта.

sotrudniki_2018

На кафедрі у 2022 році працюють: канд. фіз.мат. наук, професор І.П.Гаркуша, доктор техн. наук, професор В.П.Курінний, канд. фіз.мат. наук; кандидати фіз.мат. наук, доценти: І.Барташевська, Т.Є.Воронко, А.С.Зайцев, В.В.Титаренко; старші викладачі: М.О.Журавльов, В.М.Мандрікевич, А.В.Подляцька; старші лаборанти: М.К.Журавльов, Л.Г.Каменська, Т.В.Тютюнник, Л.В.Хлестун.

Всі викладачі та лаборанти кафедри мають базову університетську освіту і є фізиками за фахом.

1.png

Кафедра має в своєму розпорядженні аудиторію для читання лекцій з використанням мультимедійного обладнання, а також демонстраційний кабінет з набором лекційних дослідів з фізики, серед яких є унікальні ..

На кафедрі фізики - один з кращих в регіоні по оснащенню фізичний практикум. Унікальність практикуму надає з'єднання сучасного навчального обладнання з методичним досвідом викладачів кафедри фізики та традиціями викладання фізики в НТУ «ДП».

2.png

Крім забезпечення навчального процесу, фізичний практикум кафедри фізики використовувався для роботи зі шкільними вчителями в рамках курсів підвищення кваліфікації і роботи з обдарованими школярами.

Фізичний практикум включає 6 лабораторій (механіка, молекулярна фізика і термодинаміка, електрика та магнетизм, оптика, квантова фізика) з кількістю робочих місць близько 200 і близько 80 різних лабораторних робіт.

3.png

З 1991 р. кафедру очолює І. П. Гаркуша, канд.фіз.-мат. наук (1965), професор (1997). Авторитет кафедри та власна педагогічна майстерність дозволили йому протягом багатьох років представляти регіон у Науково-методичній Раді з фізики Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти СРСР, а у 90-ті роки – у Комісії з фізики Міністерства освіти і науки України. У всеукраїнському конкурсі серед викладачів вищої школи він здобув перемогу та отримав звання Соросівського доцента (1997). Наукові дослідження І.П.Гаркуші пов’язані з кінетичною теорією фазових перетворень. Він є автором понад 130 друкованих робіт.

У 1990-ті роки І.П.Гаркуша ініціює роботи зі створення нового покоління учбової літератури з фізики для вищої школи. Ця кропітка науково-методична робота завершується виданням цілої низки нових за змістом навчальних посібників для вступників до ВНЗ та студентів інженерно-технічних і педагогічних спеціальностей:

І.П.Гаркуша, В.П.Курінний, М.Ш.Певзнер, за загальною редакцією І.П.Гаркуші, – „Збірник задач з фізики”, К.: Вища шк., 1995. – 334 с.;

І.П.Гаркуша „Вступ до інструментальної оптики”,– Дніпропетровськ, НГА, 2002 – 212 с;

І.П.Гаркуша, І.Т.Горбачук, В.П.Курінний, І.М.Кучерук, М.Ш.Певзнер. За редакцією проф.. І.П.Гаркуші, „Загальний курс фізики. Збірник задач” 1-е видання – К.:Техніка, 2003.– 560с.; 2-е видання – К.:Техніка, 2004.– 560с; Збірник складений відповідно до діючої програми загального курсу фізики для фізичних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів, а також переважної більшості спеціальностей вищих технічних навчальних закладів. Тираж 1-е видання: 13 000 прим, 2-е видання : 13 000 прим. Навчальний посібник був удостоєний Грамоти Комітету із свободи слова та інформації Верховної Ради України.

О. І. Лютий, С.Є Поповченко “Строение Земли и геологические процессы в свете релаксации упругой энергии вещества недр”. Д. НГУ. 2005.

І.П.Гаркуша, З.П.Мокляк, Ю.О.Буслов „Фізика. Задачі з розв’язаннями” – Дніпропетровськ, НГУ, 2007.– 327 с. Посібник являє собою збірник задач з розв’язаннями з усіх розділів програми курсу фізики для середніх шкіл. Рекомендований учням середніх шкіл, ліцеїв, коледжів і гімназій як додатковий матеріал для успішного вивчення фізики, особам, які готуються до вступних іспитів у вузи. Надає методичну допомогу вчителям фізики середніх загальноосвітніх шкіл.

І.П.Гаркуша, В.П.Курінний, Л.Ф.Мостіпан, Фізика. Навч. посібник для самостійної роботи студентів та системи дистанційної освіти.– Д., НГУ, 2009, 2011 – 175 с.

И.П. Гаркуша. Элементы физики полупроводников : учеб пособие:– Д.: Национальный горный университет, 2012.– 74 с.

І.П.Гаркуша, В.П.Курінний. Фізика. Навчальний посібник у 7 частинах.

Ч.1. Механіка. Д. НГУ, 2011. – 128 с.

Ч.2. Молекулярна фізика та термодинаміка. Д. НГУ, 2012. – 96 с.

Ч. 3. Електрика і магнетизм. Д.,НГУ, 2018. – 165 с. -

Ч. 4. Коливання і хвилі. Д. НГУ, 2018. – 93 с.

Ч. 5. Хвильова оптика. – Д. НГУ, 2015. – 58 с.

Ч. 6. Квантова фізика.: – Д. НГУ, 2016. – 92 с.

Ч. 7. Фізика атомного ядра і елементарних частинок - Д. НГУ, 2017. - 64 с.

О.І.Лютий, Л.М.Глушко, А.О.Остапенко Елементи статистичної термодинаміки в курсі фізики – Д. Національний гірничий університет, 2011. – 197 с.

М.Ш. Певзнер. Основи теорії відносності: навч. пос. Д. : НГУ, 2013. – 134с.

M. Sh. Pevzner. Oscillatory processes. Д. : НГУ, 2018 ……………

I.Garkusha, V.Kurinnoy, L.Mostipan, M.Pevzner. Physical Fundamentals of Mechanics. Training manual, –D. National Technical University “Dnipro Polytechnic” –2018.–32p. Recommended by the Scientific Council of the National Technical University "Dnipro Polytechnic" for foreign students of technical directions of training

И.П. Гаркуша. Лекционные демонстрации по физике: учебное пособие: – Д.: Национальный технический университет «Днепровская политехника», 2018. – 162 с.

4.png

У теперішній час на кафедрі фізики традиційно приділяється значна увага виконанню робіт з фундаментальних питань фізики. Коло наукових досліджень досить широке.

Тематика досліджень докт. техн.. наук, професора В. П. Курінного стосується найактуальніших питань гірничої науки – руйнування і знеміцнення гірських порід під час вибуху; дослідження процесів, що протікають під час руйнування гірських порід в ударних хвилях, у динамічному і статичному полі напружень; обґрунтування детонаційних параметрів вибухових речовин, які найбільш ефективно руйнують і знеміцнюють породу; обґрунтування конструкцій свердловинних зарядів для руйнування гірських порід у залежності від їхніх властивостей. Роботи В. П. Курінного опубліковані у відомих наукових виданнях, ним були зроблені доповіді на багатьох спеціалізованих форумах (у тому числі міжнародних).

Доктор техн. наук В.П.Курінний провів теоретичне обґрунтування розробки нових вибухових речовин для ефективного їх використання у цивільній і військовій галузях.

В.П. Курінний прийняв участь у роботі « Створення технологій для фізико-хімічної переробки твердого ракетного палива» та був удостоєний Державної премії України 2014 року в галузі науки і техніки.

Проф. М. Ш. Певзнер проводить дослідження в галузі квантової теорії поля, що пов’ язані з аксіоматичним підходом у квантовій теорії, які дозволили виявити оптимальний простір так званих основних функцій у цій теорії. Це дає можливість установити високоенергетичну асимптотику амплітуд низки процесів у теорії сильної взаємодії.

У процесі виконання робіт М.Ш.Певзнер підтримував зв’язок із такими провідними в світі науковими центрами, як Інститут теоретичної фізики АН УРСР ім. М. М. Боголюбова, Фізико-технічний інститут АН УРСР. М. Ш. Певзнером була встановлена можливість динамічного виникнення маси у частинок напівцілого спіну, що виявилося, з одного боку, важливим з точки зору пояснення механізму пояснення мас у частинок взагалі, а з іншого – перспективним з точки зору застосування методів квантової теорії поля у фізиці конденсованого стану.

Головний напрямок наукової роботи кафедри фізики був встановлений ще у 30-ті роки минулого сторіччя одним з засновників кафедри професором А. Е. Малиновським - експериментальне вивчення процесів горіння.

А.Е. Малиновський був відомим у світі науковцем в галузі електронної теорії. В свій час він працював під керівництвом всесвітньо відомих вчених: в лабораторії В.Рентгена та на кафедрі теоретичної фізики А.Зоммерфельда в університеті Мюнхена (Німеччина), у лабораторії спеціаліста в галузі атомної спектроскопії та квантової теорії випромінювання Ф.Пашена (Тюбінгенський університет, Німеччина), займався вивченням електропровідності газів у лабораторії видатного фізика П.Ланжевена (Франція).

У 60 - 80 - тих роках минулого століття дослідження продовжив проф. В.І. Твердохлєбов і його учні. Сьогодні доценти А.С. Зайцев та Л.І. Барташевська вивчають таку фундаментальну характеристику полум’я як функція розподілу електронів за енергіями та вплив на неї електричних полів та різноманітних доданків до полум’я.

Матеріали досліджень були опубліковані в більше ніж 60 провідних журналах і розглянуті на міжнародних конференціях. Вчені залучали до співпраці студентів та школярів старших класів. Один з них - учень фізичного ліцею - став срібним переможцем всесоюзноі олімпіади учнів шкіл.

До кола задач, що вирішуються науковцями кафедри, слід віднести також вплив лазерного оплавлення на структуру та властивості сплавів (доцент Якунін Є.О.), властивості рідинних напіпровідників (доцент Остапенко А.О.), підривання свердловинних зарядів на викид (ст. викладач Мандрікевич В.М.) та ін.

Останнім часом кафедра практикує викладання фізики в деяких групах, а також для іноземних студентів англійською мовою. Опубліковані такі навчальні посібники для студентів англійською мовою.

I.Garkusha, V.Kurinnoy, L.Mostipan, M.Pevzner. Physical Fundamentals of Mechanics. Training manual, –D. National Technical University “Dnipro Polytechnic” –2018.–32p.

I. Garkusha, V. Kurinnoy, N. Kurnat, M. Pevzner. Fundamentals of Electrodynamics. (Text) Training manual, – D. National Technical University “Dnipro Polytechnic” – 2019.– 32

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт