Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Організація виховної роботи у вищому навчальному закладі віддзеркалює новітні технології виховання студентства, роль та функції куратора академічної групи в управлінні системою позааудиторної виховної роботи, що становить аналіз і прогнозування, планування та організацію, контроль і координацію, оцінку та корегування. Саме у процесі виховання студентів має бути реалізована мета та основні принципи національного виховання, що передбачає, з одного боку, поглиблений аналіз соціально-психологічної природи виховання як особистісно-комунікативного, особистісно-орієнтованого процесу, з іншого - розглядає організацію виховної роботи зі студентами крізь призму історично зумовлених соціальних функцій вищої школи та її цільового призначення.

Система вищої освіти має забезпечити підготовку:

· знаннєвої людини, яка вміє реалізовувати свої знання на практиці;

· інноваційної особистості з інноваційним типом мислення, здатної сприймати зміни та навчатися впродовж усього життя;

· самодостатньої розвинутої людини, для чого треба наблизити виховання та освіту до конкретної особистості;

· демократично налаштованої особистості, що передбачає залучення її до громадської, творчої діяльності, навчання тощо;

· глобалістичної людини, яка зможе пристосувати найкращі досягнення інших країн до українських реалій;

· технологічної людини, яка взаємодіє з розподіленими інформаційними ресурсами на підставі сучасних інтерактивних засобів комунікаційних технологій;

· цінністно-зорієнтованої особистості, яка виробляє цінності в процесі усвідомлення своїх інтересів та переваг;

· патріота України, який розуміє свою належність до етнічної спільноти, засвоює культуру, традиції та звичаї свого народу та усвідомлює себе як носія національних властивостей;

· культурної людини, яка є толерантною та вміє взаємодіяти з людьми різних національностей, обмінюватися думками, ідеями, досвідом, почуттями тощо.

В організації виховного процесу важливо пам'ятати про умови його результативності, а саме:

• формування моральності особистості відбувається на основі діяльності людини та її спілкування з оточуючими;

• співвіднесення зовнішніх впливів із індивідуальними особливостями особистості;

• знання джерел і рушійних сил самовизначення особистості.

Реалізація виховної роботи у студентських групах здійснюється через інститут кураторів.


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт